„ReАнимация” е първата широка платформа, която обединява усилията на родители, учители и експерти от различни области в интерес на пълноценното развитие и качествено общуване с децата. Тя популяризира и утвърждава подходи за работа с деца и младежи, основаващи се на развитие на силните им страни, като създава условия за диалог между деца, младежи, лица и институции, които вземат пряко участие в детското развитие (родители, роднини, учители, училищни администрации, детски заведения, детски педагогически стаи, комисии за борба с противообществените прояви, центрове за превенция, центрове за личностно развитие и други).

 

В основата на Програма „ReАнимация” стои първата дигитална платформа за превенция на агресията, управление на конфликтите и подобряване на комуникацията в системата на средното образование наречена www.reanimacia.bg, създадена от Институт за насърчаване на професионалното образование и обучение  http://vratsad.hulk.icnhost.net/wp2017/inpoo , с официалната подкрепа на Столична община, Програма Европа 2016.

 

„ReАнимация” подкрепя каузата за създаване на успешна комуникация и добро взаимодействие между училище – учители – ученици – родители като подпомогне българските училища в ежедневните случаи на училищен тормоз, насилие, агресия и конфликти, така и при произтичащите от нормативната уредба нужди, свързани с изработване на входяща диагностика на училищна готовност, оценки потенциала на ученици, управление на конфликти, педагогически характеристики, доклади, уведомления, работа с институции, училищни политики и практики за добро управление.

 

Нашите решения:

 • Обучения, семинари, кръгли маси, спортни състезания и събития за превенция на агресията, насилието, тормоза и зависимостите сред подрастващите;
 • Дискусии и програми в подкрепа правата на детето. Детско овластяване.
 • Организация на тренинги и иновационни лагери за придобиване на умения;
 • Разрешаване на конкретни казуси, чрез тяхното разглеждане в 360°С холистична перспектива;
 • Обучения на учители и ученици за подобряване на психо-социалния климат и превенция на агресията, насилието и тормоза в училищата;
 • Кръгли маси и работни срещи на специалисти и училищни ръководства за обмяна на добри практики. Екипни срещи с директори, учители и служители на образователните организации – организационна култура и стратегическо развитие. Работа по програми за подобряване на училищната среда и култура. Развитие на менторство.
 • Срещи на училищни настоятелства и обществени съвети за превенция на агресията и изграждането на добро взаимодействие между училище – учители – ученици – родители и на пълноценна училищна общност;
 • Постигане на значима социална промяна чрез въвеждане на модели за изграждане на успешна училищна среда и позитивна организационна култура.

 

Линк към платформата: www.reanimacia.bg

Пролетна ваканция  08.04  до 17.04.2017 г. 

 

Ден 1.

- поход до местноста "Богородична стъпка"

-следобедна закуска

- беседа тема: "Как да оцелеем в гората?"

- вечер на таланта

Ден 2.

- разходка в парка

- спортни игри

- психологически игри

-Детска дискотека

Ден 3.

- пейнтбол игри (стрелба по мишени)

- спускане по въже

- състезнателни игри

-разходка в парка

- конкурс ,, Мис и Мистър"

Ден 4.

-посещение на град Стара Загора

- посещение на музей "Неолитни селища"

- Амфи театър

-посещение на зоологическа градина

-разходка до езерото

-пижамено парти

 

 

   
   
   
   

 

 

 

Обучението в ЧОУ”Джани РоДари” се провежда по европейски езиков стандарт за владеене на чужд език. Използват се утвърдени езикови учебни системи и програми. 

Целта на обучението е постигане на отлична основа на чуждия език и високо ниво на комуникативност, говоримост и умения при писане. За целта се използват мултимедийни  системи и методи.

Основен е английския език, разпределен от 8 до 10 часа седмично за различните класове.

В ЧОУ”Джани РоДари” предлагаме изучаване на Немски, Италиански, Гръцки, Китайски и Руски езици, под ръководството на високо квалифициран персонал.

Как протича урокът?

 • Четене на глас
 • Превод и записване на новите думи
 • Превод на текста изречение изречение по изречение
 • Въвеждане на граматическо правило
 • Упражнения върху правилото и съставяне на изречения
 • широко използване на онагледяване
 • чуждите думи не се свързват с родните, а директно с действителността
 • ключово значение на произношението
 • Изключване на родния език
 • използване на устни текстове (предимно диалози)
 • обясняване на непознатата лексика чрез онагледяване

По време на обучението, ние предлагаме различни игрови ситуации, в които учениците взимат участие. Тяхната активност влияе върху целенасочеността на педагогическия подход.

Чрез дидактичната игра в урока по английски език  няма определено място. Урокът може да започне с нея, както и да завърши с нея. Тя може да се използва, както при запознаване с новата лексика и при затвърдяването й, така и при формирането и развитието на комуникативните умения. Играта трябва да има широко приложение в обучението по английски език.

 

Творческите игри имат определен сюжет, който се създава в момента на играта. Децата свободно избират и изграждат сюжета на играта си, изпълняват определени роли в нея и сами търсят формата и организацията й.

Ролевите игри следва да се прилагат в определен етап на чуждоезиковото обучение. За да се стигне до ролева игра, са необходими солидни знания, много условно-речеви и речеви упражнения, чрез които се изграждат комуникативни умения

Структурни игри (Structure Games) – тези игри се използват за натрупване на опит в употребата на различни структури. Например в кутия са поставени първо снимките на учениците от класа. Учителят изтегля една от снимките и показва конструкцията:

Hello! I am ……………. (казва се името на детето от снимката – Lora)

Hello, Lora! How are you? ( казва целият клас)

I am fine, thank you. ( отговаря детето)

Играта продължава докато се изтеглят всички снимки от класа, могат да бъдат заменени снимките на децата с любими герои от приказки, спортисти, певци или актьори.

 

Правописни игри (Spelling Games) –. При изучаването на английския език много важно е учениците да произнасят правилно буквите. Децата научават песничка за буквите, но са необходими и много упражнения.

Игри за произношение (Pronunciation Games) – тренирането на произношението може да става под формата на игри и състезания. То трябва да се поддържа редовно, но не за дълги периоди от време ( 5 минути при всеки урок може да бъде достатъчно).

 

Игри за научаване на цифри (Number Games) –  помагат на децата да привикнат към говоримата форма на числата. Учениците не се затрудняват много при научаването на цифрите. Въпреки това упражнения са необходими и то не малко, а дадени в игра те се научават неусетно.

.

 

 

   

На вниманието Ви  

 

Презентация

Presentation EN

Παρουσίαση GR

Презентация RU

 

"Образованието трябва да озарява вътрешния гений,

който вече се намира у човека,и да му помага в неговото развитие."

Свами Сатянанда  Сарасвати

"Обучението е запалване на пламък, а не пълнене на съд."

Сократ

"Да очакваме от всички деца на една и съща възраст да учат по един и същ начин, е все едно да очакваме всички деца на една и съща възраст да носят еднакъв размер дрехи."

Маделин Хънтър


 

КУРС ПО ВЪЗДУШНА ЙОГА ЗА ВЪЗРАСТНИ

ЗАНИМАЛНЯ В УЧЕБЕН ЦЕНТЪР "ДЖАНИ РОДАРИ"

Изучаване на ГРЪЦКИ ЕЗИК

Изучаване на китайски език за ученици (7-16 годишни)

Школа по фехтовка

ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

ЧЛЕН НА БАЧУ

Bachu
 
 
 
 

 

   

Search  

   
© http://djanirodari-school.org/